Jak fungují dluhopisy

Dluhopisy patří v ČR mezi populární investice. Často vnímané jako bezrizikové. A to je omyl. I investice do dluhopisů s sebou nese nemalá rizika. Abychom se jim bezpečně vyhnuli, je dobré uvědomit si, jak dluhopisy fungují, jaké jsou jejich typyjaká rizika se s nimi pojí. Vyplatí se vědět, jak jednoduše předejdeme zbytečným rizikům spojeným s investicí do dluhopisů!

Hra s dluhopisy má svá pravidla stejně jako šachy

Co je to dluhopis

Dluhopis je cenný papír, prostřednictvím kterého si vydavatel (emitent) dluhopisu půjčuje od investora (věřitele) peníze. Slibuje mu, že mu zapůjčenou částku v dohodnuté lhůtě vrátí. Navíc za zapůjčení vyplatí věřiteli odměnu v podobě úroku, který se taky často nazývá kupon. Svou podstatou je tedy dluhopis klasická půjčka a není nepodobný úvěru.

Dluhopis je díky své povaze cenného papíru obchodovatelný, majitel dluhopisu tedy může tento převést na jinou osobu. K obchodování dluhopisů dochází jak na burze, tak i mimo ni – přímo mezi majitelem dluhopisu a zájemcem o jeho koupi.

Druhy dluhopisů

Dluhopisy se nejčastěji rozlišují podle toho, kdo je vydává. Vydavatelem (emitentem) dluhopisu může být:

 • stát (nejznámější jsou státní dluhopisy nazývané státní pokladniční poukázky nebo státní protiinflační dluhopisy),
 • město nebo obec (pak jde o komunální dluhopisy),
 • firma (zde půjde o firemní nebo taky korporátní dluhopisy, ale též sem patří bankovní dluhopisy či hypoteční zástavní listy).

Z pohledu výnosu z dluhopisu je jich 5 typů

 1. Dluhopisy s pevným kuponem, například 6 % ročně.
 2. S variabilní kuponem, kdy je výše kuponu navázaná na variabilní položku, například sazba 3M PRIBOR + 2 %.
 3. Protiinflační dluhopisy, u nichž je výnos navázaný na míru inflace.
 4. S nulovým kuponem, kdy pořizujeme na počátku dluhopis se slevou a při splatnosti dostaneme celou cenu zpět.
 5. Indexové dluhopisy, u kterých je výše výnosu odvozena od výnosu konkrétně stanoveného podkladového aktiva, například výnos bude 50 % z růstu ropy.

Rizika u dluhopisu

Rozhodneme-li se pořídit dluhopis, měli bychom počítat se dvěma základními riziky spojenými s investicí do dluhopisů. Prvním rizikem je riziko bankrotu emitenta dluhopisu. Bankrot emitenta vždy ohrozí celou naši investice, původní dosud nevrácenou jistinu a dosud nevyplacené úroky.

Druhým zásadním rizikem, které se pojí s investicí do dluhopisu, je riziko růstu úrokových sazeb. Při růstu či poklesu úrokových sazeb dochází ke změnám v investory očekávaných výnosech. A tyto změny v očekávaných výnosech se promítají do cen dluhopisů na trhu. Růst či pokles úrokových sazeb bude mít vždy dopad na cenu dluhopisu na trhu, při poklesu pozitivní (cena dluhopisu na trhu poroste), při růstu sazeb negativní (cena na trhu klesne).

Chci vědět více

Rating – obrana proti bankrotu věřitele

Proti riziku bankrotu věřitele se chráníme tím, že sledujeme tzv. rating. Rating je ohodnocení emitenta z pohledu rizika bankrotu nezávislou agenturou (mezi největší a nejznámější patří Standard & Poor’s, Moody’s a Fitch), která emitentovi přidělí ratingový stupeň. Ratingových stupňů je spousta, řadí se sestupně od nejvyššího stupně, který znamená velmi dobrého věřitele, po nejnižší, který naopak znamená téměř jistotu nesplacení dluhu věřitelem. Čím vyšší rating, tím lépe pro jistotu naší investice do dluhopisu.

Pro snadnější orientaci se ratingové stupně rozdělují na dvě velké supiny – ratingy investičního stupně, které znamenají velni nízké riziko bankrotu, a ratingy neinvestičního stupně, které s sebou nesou vyšší až velmi vysokou pravděpodobnost nesplacení dluhu věřitelem. Rating mají všechny státy a většina velkých společností či jiných nestátních organizací. Rating naopak nebudou mít menší a malé podniky a nestátní organizace.

Chceme-li se riziku bankrotu zcela nebo s velkou mírou pravděpodobnosti vyhnout, měli bychom investovat jen do dluhopisů, jejichž emitenti mají rating, a to investičního stupně. Ostatní dluhopisy, s ratingem neinvestičního stupně či bez ratingu, s sebou vždy ponesou vyšší až vysokou statistickou pravděpodobnost nesplacení.

Podobný, ale opačný vztah platí o výnosu z dluhopisů. Nižší výnos budou mít dluhopisy málo rizikové, naopak dluhopisy s vyšší rizikem musejí nabízet vyšší výnosy, aby přilákaly investory. Platí tedy pravidlo nižší rating – vyšší výnos, vyšší rating – nižší výnos.

Tabulka – průměrná míra nesplacení firemních globálních dluhopisů za období let 1981–2017

Tabulka na riziko defaultu dluhopisu dle ratingu

Mám zájem o konzultaci

Úrokové riziko a durace

Pokud věřitel nezbankrotuje, může investice do dluhopisu vypadat jako bezriziková. A skutečně – z pohledu investora, který dluhopis zakoupí a drží do jeho splatnosti, to tak vypadá. Jiný pohled na věc bude mít investor, který bude chtít mít možnost prodat dluhopis před jeho splatností. Takový investor zjistí, že cena dluhopisu na trhu kolísá. A kolísá, protože ceny dluhopisů jsou závislé na aktuálních podmínkách na trhu.

Zásadní pro cenu dluhopisu je její závislost na úrokových sazbách. Vezměme si následující příklad.

 • Koupili jsme státní dluhopis s výnosem 5 % ročně po dobu 7 let. Za stejnou sazbu máme možnost uložit prostředky na spořicích účtech či termínovaných vkladech.
 • Pokud ale úrokové sazby vzrostou na 7 % ročně, budou mít všichni investoři možnost ukládat prostředky za tuto vyšší sazbu. Budeme-li chtít v této situaci dluhopis prodat, musíme zlevnit jeho cenu, aby o něj někdo měl zájem, protože nese nižší výnos 5 % ročně.
 • Pokud ale úrokové sazby klesnou na 3 % ročně, náš dluhopis bude s výnosem 5 % ročně velmi atraktivní a jeho cena na trhu vzroste.

Kolísání cen (volatilita) může být u dluhopisu riziko. Zejména chceme-li mít možnost dluhopis prodat před jeho splatností. Může se totiž stát, že v době, kdy je chceme prodat, bude jeho cena na trhu nižší, než cena, za kterou jsme jej pořídili. A my získáme při prodeji méně, než za co jsme nakoupili.

Citlivost ceny dluhopisu na změny úrokových sazeb je tím větší, čím delší doba zbývá do jeho splatnosti. Protože zbývá-li do splatnosti dluhopisu krátká doba, příliš nám pokles ceny při růstu sazeb nevadí. Zbývá-li ale do splatnosti mnoho let, je růst sazeb a spojený pokles ceny dluhopisu daleko bolestivější. Proto se citlivost dluhopisu na změny úrokových sazeb poměřuje dobou, která zbývá do vrácení vložených i očekávaných peněz zpět investorovi.

Durace se uvádí v letech

Pro vyjádření doby, kdy investor dostane peníze z dluhopisu zpět, se používá nejčastěji tzv. durace. Peníze z dluhopisu dostávám postupně a po částech – nejprve pravidelné kupony během doby trvání dluhopisu a naposled úhradu jistiny při splatnosti dluhopisu. Část peněz tedy dostáváme dříve, než při splatnosti dluhopisu. A durace vyjadřuje průměrnou dobu, do kdy dostanu peníze zpět. Nejčastěji se uvádí v letech.

Durace se dá u dluhopisu kdykoli vypočíst, je přesnější než splatnost dluhopisu, a proto se používá pro měření citlivosti dluhopisů na změny úrokových sazeb. Vztah ceny dluhopisu a durace je následující – krátká durace u dluhopisu znamená malé kolísání ceny při změně úrokových sazeb, dlouhá durace pak větší kolísání ceny. Čím delší je durace u dluhopisu, tím rizikovější je dluhopis z hlediska úrokového rizika.

Jak vybírat dluhopisy

Chceme-li se vyhnout zbytečným rizikům, měli bychom při výběru dluhopisu zohlednit riziko bankrotu i riziko změny úrokových sazeb. Rozumné je přijmout i další opatření a posoudit rizikovost dluhopisů obecně.

Pro naši investici vybíráme dluhopisy s ratingem, a to nejméně investičního stupně. Čtvrtina dluhopisů s ratingem B- (a nižším!) do 5 let zkrachuje. To znamená ztrátu 100 % naší investice.

Emitentem je velká firma, například s vlastním jměním 500 mil. Kč a více. Velikost firmy sice neznamená, že nemůže zbankrotovat, ale riziko bankrotu je s velikostí firmy významně menší.

Nejedná se o podřízený dluhopis, tedy o dluhopis, který je v horším (pozdějším) pořadí než pohledávky ostatních věřitelů.

Máme o emisi a emitentovi dostatek informací. Úplné informace o emisi a jejich podmínkách nám umožní rozhodnout se správně. Informace o emitentovi nám umožní vyhodnotit jeho kreditibilitu.

Bezpečné je i omezení výši investice, například na 5 % našeho portfolia. V případě, kdy se nám nepodaří rizika správně odhadnout, omezíme svou ztrátu na přijatelnou úroveň. Která neohrozí celý náš majetek.

Dluhopisový fond – alternativa k nákupu dluhopisu

Existuje alternativa k nákupu dluhopisu. Touto je investice do dluhopisového fondu. ETF nebo OPF.

Pořízením dluhopisového fondu nakoupíme aktiva stejné povahy a stejných parametrů (u fondů se uvádí jak průměrný výnos do splatnosti, tak i rating a durace celého portfolia). Koupí dluhopisového fondu získáme i něco navíc – diverzifikaci. Ve fondu je spousta dluhopisů, bankrot jednoho z nich nás tolik nebolí.

Dluhopisy do fondu vybírá jeho manažer, což je vzdělaný odborník se zkušenostmi. Dluhopisy nakupuje na burze, vždy za férovou tržní cenu.

Chci poradit s výběrem

Dluhopis a inflace

Výnos dluhopisu je zpravidla pevně daný. A dopředu známý. To je současně výhoda i nevýhoda dluhopisu. Výhoda je v tom, že investor může pevný výnos v okamžiku nákup porovnávat s ostatními příležitostmi, které často nemají výnos pevně daný. Nevýhoda spočívá v tom, že výnos nemusí být dostatečný, aby porazil inflaci.

Inflace v čase kolísá – období nízké inflace, střídají období s vyšší inflací. Pokud pořídíme dluhopis s pevným výnosem, a inflace stoupne nad výnos z dluhopisu, neposkytne nám nákup dluhopisu ochranu proti znehodnocení našeho majetku inflací.

Graf vývoje inflace v ČR od 01/2016 do roku 04/2023

Graf vývoje inflace v České republice

Graf výnosu dluhopisů ČR za 10 let

Graf: Dluhopisy a výnosy za 10 let

Pro ochranu hodnoty majetku je lepší volbou nákup protiinflačního dluhopisu. Ten nám sice nepřináší v dobách nízké inflace zajímavý výnos, ale ochrání náš majetek v dobách, kdy je inflace vysoká.

Státní protiinflační dluhopisy

Mají zvláštní postavení mezi dluhopisy. Dluhopisy vydávané státem jsou zpravidla bezpečnější než dluhopisy vydávané společnostmi. Každý stát má rating, který lze snadno zjistit, a lze tak dobře vyhodnotit riziko spojené s bankrotem státu.

Státní dluhopisy plní i ostatní podmínky pro investici do individuálního dluhopisu. Jsou zpravidla plně nebo alespoň částečně likvidní, tj. dají se snadno pořídit či prodat.

Protiinflační dluhopis má navázaný svůj výnos na výši inflace. Když je inflace nízká, bude nízký i výnos dluhopisu, naopak, když inflace vzroste, vzroste i výnos protiinflačního dluhopisu. To nám pomáhá řešit riziko inflace u konzervativní složky portfolia.

Chci nezávaznou konzultaci