Finanční plán a jeho význam

Studie i praxe dokazuje, že s finančním plánem je úspěšnost při nakládání s majetkem dvojnásobná. S ním postavíte pevné základy. Víte, na čem stavět a co kde jak zastřešit. Bez něj se zbytečně připravíte o vlastní peníze. A to vždycky „zabolí“.

Finanční plán značně znásobuje šance na vyšší výnosy. Napovídá totiž, kolik kde a kdy investovat v souladu s našimi finančními cíli. Zjistěte, jaké další přínosy má, k čemu se používá, pro koho je určený a co obsahuje. A hlavně: O co vše můžete přijít, když si ho nesestavíte. Nejčastější škody totiž hovoří samy za sebe.

Co je finanční plán

Jde o plán k dosažení životních cílů. Při přípravě plánu se určí cíle, k jejichž dosažení plán slouží, zpracuje se přehled zdrojů, jejichž použití je možné, a nastaví se individuální strategie, jak postupovat, aby se stanovených cílů dosáhlo.

Cíle finančního plánu mohou být různé. Častými cíli jsou zásadní životní události, jako je zajištění bydlení, příprava na budoucí studia dětí nebo dosažení finanční nezávislosti v podobě renty z vlastního majetku místo příjmů ze zaměstnání či podnikání nebo důchodů.

Co finanční plán obsahuje?

 • Základem plánu je určení konkrétních cílů, pro které se plán sestavuje. Dále plán obsahuje přehled zdrojů, které se dají k dosažení cílů použít. Zdroje mohou být v podobě finančního majetku, nemovitého majetku nebo jiných majetkových hodnot.
 • Vedle přehledu zdrojů obsahuje plán i přehled příjmů a výdajů a volného cashflow, které lze k dosažení cílů použít. Správný finanční plán se nesoustředí jen na dosažení cílů, ale obsahuje i zajištění proti rizikům ohrožujícím splnění stanovených cílů.
 • Poslední a velmi důležitou součástí finančního plánu je rezerva pro nenadálé události. Rezerva zajišťuje, aby mi v postupu podle plánu nezabránily nenadálé události ohrožující mé volné cashflow. Například výpověď v zaměstnání, oprava automobilu nebo krátkodobá pracovní neschopnost.

K čemu se finanční plán používá?

Finanční plán je nástroj na dosažení cílů, které si v životě vytyčíme. Je prostředkem pro správné využívání finančních produktů pro námi stanovené účely. Finanční plán nám umožní identifikovat budoucí rizika a připravit se na ně, například na ztrátu příjmů, ztrátu majetku nebo jiné nenadálé události. Umožní nám nachystat se i na budoucí příležitosti, například na levné budoucí financování mého bydlení, předčasné splacení hypotéky nebo na rentu pro mou finanční nezávislost.

Finanční plán se ale hlavně používá pro úspěšné dosažení důležitých životních cílů. V jeho rámci se věnujeme i úspěšnému zhodnocení majetku a jeho ochraně před znehodnocením nesprávným nakládáním s ním.

finanční plán a jeho význam pro budoucí investování

Význam finančního plánu je značný

A skutečně podstatný. Správně připravený finanční plán nestanovuje jen cíle, které chci v budoucnu dosáhnout, ale připravuje mě i na budoucí katastrofy a nenadálé události. Finanční plán mě jednak chrání před riziky, jednak mě vede k cílenému používání finančních produktů přesně v souladu s mými cíli.

Finanční plán a postup podle něj významně ovlivňuje i velikost mého majetku.

Mnoha opakovanými empirickými studiemi bylo prokázáno, že investování s plánem je více jak 2× výnosnější než investování bez něj. Známá je například studie Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing, kterou v roce 2011 publikovaly Annamaria Lusardi a Olivia S. Mitchell pro National Bureau of Economic Research, v překladu Finanční gramotnost a plánování: Předpoklady pro bezstarostný odchod do důchodu.

Ve studii byly zveřejněny výsledky průzkumu provedeného mezi 1 269 respondenty staršími 50 let, kteří byli rozděleni na osoby postupující při tvorbě svého majetku bez plánu (Non-Planners), osoby s jednoduchým plánem (Simply Planners) a osoby s úspěšným plánováním (Succesfull Planners). Cílem průzkumu bylo zjistit průměrnou výši majetku u jednotlivých skupin osob v době, kdy odcházejí do důchodu. Výsledky ukazuje tabulka níže.

Kategorie osob Finanční přístup Průměrná hodnota majetku při odchodu do důchodu
Non-Planners Neměli představu, kolik potřebují 338 418 USD
Simply Planners Provedli kalkulaci, kolik potřebují, ale neměli plán 742 843 USD
Succesfull Planners Měli představu, plán a úspěšně se plánu drželi 1 002 975 USD

Toto potvrzují i dlouholeté zkušenosti naše a našich klientů. Úspěšnost při nakládání s majetkem v případě, kdy máme finanční plán a postupujeme podle něj, je přibližně dvojnásobná než v případech, kdy finanční plán sestaven není.

Pro koho je finanční plán určený?

Finanční plán je určen všem osobám, které chtějí svou budoucnost plánovat. A to nejen finanční. Finanční plán se nezaobírá jen výběrem investičních fondů nebo nejlevnější hypotéky. Finanční plán slouží jako nástroj pro dosažení konkrétních životních cílů. Jako je bydlení, zajištění studií dětí, dosažení finanční nezávislosti v podobě renty z vlastního majetků místo příjmů ze zaměstnání či podnikání.

Využití finančního plánu je široké, stejně jako záběr oblastí, které finanční plán pokrývá. Od tvorby a uložení finančních rezerv přes analýzu rizik a jejich zajištění až po stanovení investičních strategií pro dosažení stanovených investičních cílů.

V rámci finančního plánu se prověřuje řada produktů a jejich nastavení, aby odpovídaly potřebám a cílům, které finanční plán řeší. Proto při jeho přípravě dojde na posuzování spořicích nástrojů, jako jsou běžné a spořicí účty nebo termínované vklady, pojistných produktů, ať už jde o životní, nebo majetkové pojištění, penzijních produktů a investičních produktů (například podílových fondů, akcií, dluhopisů, ETF) či investice do zlata, ale i penzijního připojištění či stavebního spoření.

Finanční plán je tedy určen pro všechny, kteří se věnují nebo řeší některou z popsaných záležitostí.

Chci osobní konzultaci

Jaké jsou přínosy finančního plánu

 1. Výběr skutečně důležitých cílů. Při tvorbě plánu dochází k upřesnění cílů a jejich rozdělení na velké a skutečně důležité cíle a na cíle ostatní, méně důležité. Po sestavení plánu víme, čemu se chceme a budeme věnovat.
 2. Inventura našich zdrojů. Plán pracuje se zdroji a jejich aktuální přehled je pro něj nezbytný. Abychom věděli, co se může pro naše cíle použít.
 3. Analýza rizik, které nám hrozí. Finanční plán odkryje vážná rizika, která nám hrozí. A tím nám umožní se na ně zaměřit a připravit.
 4. Test našich možností. Finanční plán prověří, zda jsou námi definované cíle dosažitelné, nebo ne. Zcela, z části, nebo vůbec. Výpočty a odhady prováděné v rámci odhadované výnosnosti námi investovaných prostředků jsou součástí finančního plánu. Ukáží nám, jaké jsou naše možnosti a čeho můžeme skutečně dosáhnout.
 5. Dlouhodobé cíle se stávají realizovatelnými. Přípravou plánu stanovíme postupy, jejichž dodržení nás vede k určeným cílům. Za použití správných nástrojů jsme malými postupnými kroky schopni dosáhnout na dlouhém horizontu výsledků, které za krátkou dobu nezvládneme, a to ani za použití všech našich zdrojů.
 6. Používáme správné finanční nástroje odpovídajícím způsobem. Definování cílů v plánu a prověření možnosti jejich dosažení znamená, že víme nejen, jestli na naše cíle dosáhneme, ale i to, jaké nástroje pro ně máme použít. Pojistné produkty k ošetření konkrétních rizik, spořicí produkty pro finanční rezervy, která nás chrání před nenadálými událostmi, investice podle toho, jak velké a vzdálené jsou naše cíle. Pro bližší opatrné, pro vzdálené agresivní a výkonné.
 7. Zvyšujeme šance na vyšší výnosy. Použitím správného produktu zvyšujeme šance na lepší (očekávaný) výnos a zmenšujeme rizika nebo náklady s produktem spojené.
 8. Máme přehled o tom, jak se nám daří našich cílů dosahovat. Pokud máme plán, je snadné sledovat, jestli se nám daří jej naplňovat. Víme, zda jsme na počátku, uprostřed naší cesty, nebo se blížíme k cíli.

 

Dobrý finanční plán je jako domeček s pevnými základy a přiměřeně velkou střechou

Domečky na obrázku ukazují myšlenku, jak správně „sestavit“ finanční plán. U domečku i u finančního plánu je nejdůležitější položit pevné základy a na základy posadit přiměřeně velkou střechu. Má-li dům malé základy a příliš velkou střechu, může střecha hned nebo časem spadnout. Jsou-li základy větší než střecha, pak do domečku naprší a rozpadne se. Ve správně postaveném domečku nikam neteče a nic nepadá. U domečku bez odpovídajících základů hrozí, že nebude dlouho sloužit. Pokud jsou základy i střecha vyvážené, dům vydrží po staletí.

Finanční plán a zajištění majetku jako stabilní domeček s dobrými základy i střechou

 

Jaké jsou nejčastější škody neplánování?

Omylů a chyb, kterých se dopouštíme bez finančního plánu, je řada. Níže se věnujeme některým z nich.

Plýtvání zdrojů na pojistném

V oblasti pojištění je při absenci plánu často pojištěno to, co pojištěno být nemusí. Zejména malá statisticky nečetná rizika, které nejsou významnou hrozbou. Naopak není pojištěno to, co být pojištěno musí, co ohrožuje splnění našich cílů. Pojistná ochrana je drahá a děravá. Utrácíme naše zdroje na to, co nás nechrání. A nemáme zajištěno to, co nás skutečně ohrožuje.

Drahé bydlení

V oblasti bydlení nejsme při absenci plánu připraveni na budoucí řešení naší bytové otázky. Schází nám zdroje, jež jsou nutné pro poskytnutí úvěrového financování. Často nejsme připravení ani na riziko zvýšení nákladů na hypotéku v důsledku růstu úrokových sazeb. Opakem je pak příprava na možnost levného financování v budoucnu.

Ztráta kapitálu při investování

V oblasti investic vzniká mnoho chyb absencí rezerv. Pokud nemáme adekvátní rezervy, do kterých můžeme sáhnout při výpadku příjmů, je ohrožena realizace našich investic. V případě nenadálé události jsme nuceni prodávat investice i v případech poklesů na finančních trzích, a tím realizovat ztrátu svého kapitálu.

Malé výnosy

Další škody v investování vznikají v případech, kdy použité produkty neodpovídají časovým horizontům cílů, pro které byly vybrány. Při dlouhých horizontech často volíme produkty vhodné na krátkou dobu a připravujeme se tak o výnosy, při krátkých horizontech volíme produkty určené na dlouhou dobu a zbytečně riskujeme ztráty při delších poklesech finančních trhů.

Finanční gramotnost a plánování: Předpoklady pro bezstarostný odchod do důchodu

Sjednat schůzku