Všechny naše vázané zástupce najdete v seznamech odborníků vedených Českou národní bankou. Jakékoli sdělení na těchto webových stránkách je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy.

Encore Benefit s. r. o. si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout investiční službu, zejména v případě, kdy nejsou splněny podmínky pro její poskytnutí. Investování je spojeno s určitou mírou rizika, která se podle zvoleného investičního nástroje mění. S investicí je spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných finančních prostředků tak není nikým zaručena. Předpokládané výnosy odvíjející se od prognóz nejsou zaručené a minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Nikdo nemůže garantovat určitý výnos za předem stanovené období nebo omezit vliv rizik na investici.

Další podrobnosti o výhodách a rizicích investování, Garančním fondu Obchodníků s cennými papíry nebo České národní bance najdete v dokumentu Informace o investičních službách, investičních nástrojích a rizicích s nimi souvisejících.

Dokumenty ke stažení

Etický kodex

Informace o samostatném zprostředkovateli DPS

Informace o investičních službách, investičních nástrojích a rizicích s nimi souvisejících

Kategorizace zákazníků

Oznámení o změně názvu

Reklamační řád

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Střet zájmů a pobídky

Všeobecné obchodní podmínky

Whistleblowing – systémy oznámení možného protiprávního jednání

Zásady zpracování osobních údajů